Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Smitsklimaatbeheer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Smits Klimaatbeheer. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smits Klimaatbeheer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Smits Klimaatbeheer.

 

Juistheid gegevens
Smits Klimaatbeheer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht, ondanks deze inspanningen, de informatie van of de inhoud op Smitsklimaatbeheer.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Smits Klimaatbeheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Smitsklimaatbeheer.nl op deze pagina.